martes, 1 de junio de 2010

Textos comentados de la Edad Media

Text I


El següent text és un dictamen jurídic i legislatiu, ja que fa referència a un codi legislatiu d'obligat compliment.

Es tracta d'un exemple de donació de terres segons la llei Hospitalitas promulgada conjuntament per part d'Arcadi i Honori.

Ens situem a finals del segle IV, període en el qual l'Imperi Romà es trobava en una situació crítica a nivell econòmic i militar, al que se sumen les graduals però constants migracions de poblacions bàrbares des del segle III. En concret els visigots, al comandament del seu rei Alaric, van quedar acantonats al sud de la Gàl.lia, amb possibilitat de instal.lar-se a Hispània. Els hereus de Teodosi, Honori a Roma i Arcadi a Constantinoble, van seguir, igual que els seus antecessors, una política de barbarización progressiva, que consistia a utilitzar uns bàrbars per defensar-se contra els altres bàrbars que anaven creuant el limes. Una de les conseqüències va ser la promulgació d'aquesta llei, la Hospitalitas.

La Llei d'hospitalitat fomentar la forma en què les famílies alemanyes assentades a l'Imperi gaudien part dels béns de les famílies romans que les haguessin acollit, per tal que aquests alemanys ajudaran militarment a l'imperi. De manera que es van instal.lar entre la població romana en qualitat de guerrers federats. Una casa es dividia en tres parts, el primer terç era elegit primer per l'amo, el segon ho escollia el guerrer, i el restant també passava a ser possessió del propietari. En haver d'aplicar aquest sistema a tot l'exèrcit, el propietari va haver de cedir també els camps perquè es mantinguessin les famílies. D'aquesta manera es va procedir al repartiment de terres, donant-se el nom de sortes a les parts que es van cedir i que corresponien als alemanys, i donant-se el nom de consortes als propietaris de les terres. De la forma de repartiment l'únic que es pot afirmar és que la unitat de repartiment va ser el camp de cultiu per a que una família pogués mantenir-se. El més probable és que es cedís en propietat, no en usdefruit, i que el repartiment també afectés als esclaus i als instruments de cultiu. A Hispània els repartiments de terra es van realitzar després de l'entrada dels visigots. Prova d'això és que des dels temps d'Euric, a través del seu codi (ca. 475-477) s'esmenten les sortes.

En conclusió, en els seus moments de decadència econòmica i militar, a l'Imperi Romà li interessava utilitzar una política atraient per a les poblacions germàniques, de manera que van portar a la pràctica lleis com la Hospitalitas, mitjançant la qual molts alemanys van accedir a l'exèrcit, i fins i tot part de la defensa de l'Imperi va quedar en mans de generals d'ascendència bàrbara.Text II


El següent text és un dictamen jurídic i legislatiu, ja que es tracta d'un codi legislatiu d'obligat compliment.

La primera part tracta de la llei de prohibició de matrimonis entre alemanys i romans, promulgada al segle IV per Valentinià i Valente. I la segona part s'observa l'abolició, per part de Leovigild al segle VI, d'aquesta mateixa llei.

Ens situem en el segle VI, període en què després de l'expulsió dels visigots de la Gàlia després de la Batalla de Vouillé, aquests es van dirigir en massa cap a una Hispània ja ocupada per ells en algunes zones. Els monarques visigots van procedir a la unificació política del territori peninsular, i la cort de Tolosa es va desplaçar a Toledo, que en anys posteriors es va convertir en el centre polític i religiós d'aquests monarques. Destaca la tasca d'un d'ells, Leovigild (573-586), que va procedir a acabar amb el regne sueu de Galícia, va combatre amb els vascons i controlar la Bètica. Així mateix, va intentar solucionar els problemes religiosos entre arrians i catòlics i va realitzar alguns canvis en el codi legislatiu per intentar dur a terme una unificació social i política a Hispània. Un d'aquests canvis va ser, el de la derogació de la prohibició de matrimonis mixtos entre romans i bàrbars.

A la primera part del text s'exposa la prohibició de matrimonis entre bàrbars i romans, fent saber que en el cas que succeeixi serà mal vist i castigat per la societat. A la segona part del text es presenta l'abolició de la llei anterior, i es justifica mitjançant la defensa de la llibertat i la igualtat de condicions d'ambdós grups. Això es deu al fet que hi va haver una progressiva eliminació de les diferències socials i religioses entre romans i visigots, i amb aquesta actuació, es va accelerar el procés d'adaptació i aculturació dels visigots en territori hispà. De fet, a partir de finals d'aquest segle les diferències entre visigots i romans van començar a ser gairebé imperceptibles, mostra d'això és la gradual adopció dels visigots de vestimenta romana, així com de l'adquisició de noms romans per raons de prestigi.

En conclusió, Leovigild pretenia desenvolupar una unificació social entre romans i visigots, que no va arribar a aconseguir per la seva incapacitat per resoldre les discrepàncies religioses, però que almenys va iniciar amb l'abolició d'aquesta llei. Les pretensions del monarca serien, segurament, les causes de futures actuacions, com la conversió al catolicisme l'any 589 per part del seu fill Recared.
 

Text III


El següent text és de naturalesa narrativa, ja que l'autor fa referència a una sèrie de fets amb l'objectiu de descriure un esdeveniment.

Es tracta de les diferents postures polítiques i, sobretot religioses, adoptades per Leovigild i el seu successor Recared durant els seus regnats, concloent amb la conversió al catolicisme d'aquest últim.

Ens situem en el segle VI, període en el qual Hispània va patir grans canvis a nivell social i religiós. Leovigild, en l'últim terç d'aquesta centúria, va ajudar a accelerar un procés d'aculturació i fusió entre dos grups que fins aleshores havien conviscut amb acusades diferències: hispanoromans i visigots. No obstant això, des del lloc arriana, no va poder afrontar les diferències religioses existents entres els dos grups. El seu fill i successor, Recared, va ser qui es va encarregar d'això.

En el text es fa una comparació entre les postures adoptades per cada un dels monarques durant el seu regnat. D'una banda, a Leovigild se li descriu amb un caràcter més guerrer, més encaminat cap a la violència i les armes. Així mateix, és considerat un monarca irreligiós. En contra, a Recared se li descriu com un rei pacífic, profundament religiós i, amb això, més inclinat a resoldre els problemes mitjançant la religió i la fe. Per demostrar-ho, es fa referència a la mida que porta a terme l'any 589: l'abjuració de l'arrianisme i la conversió al catolicisme, instant els clergues arrians a seguir el seu exemple.

En definitiva, Recared, en acceptar l'ortodòxia catòlica, donava pas a un desenvolupament important per a la identificació de l'Estat visigot amb la Península, i amb el seu episcopat. No obstant això, cal assenyalar que aquest text al qual ens referim està escrit per un autor amb una postura clarament inclinada cap a la religió catòlica, ja que realitza una crítica comparativa de tots dos reis a la que defensa clarament les actuacions de Recared. Finalment, aquesta conversió al catolicisme comportar revoltes que es van intentar sufocar renunciant públicament a l'arrianisme, de manera que observem que aquesta mesura no va ser tan fàcil de portar a terme.

No hay comentarios:

Publicar un comentario